Cele i założenia funkcjonowania PADS

Archiwum Danych Społecznych działa w ramach Umowy o wspólnym prowadzeniu programu badawczego w zakresie archiwizacji danych społecznych, zawartej między Uniwersytetem Warszawskim a Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, dnia 8 grudnia 2003 roku.

Podstawowymi celami programu badawczego są:

 1. współtworzenie strategii rozwoju programu badawczego “archiwizacja danych społecznych”
 2. nabywanie, rozwijanie, archiwizowanie i udostępnianie danych i dokumentacji służących kształceniu i badaniom w zakresie badań społecznych
 3. programów szkoleniowych w powyższym zakresie
 4. współpraca w celu pozyskiwania środków na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć

Projekt badawczy jest realizowany w ramach działalności Ośrodka Badań Socjologicznych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu, Instytut Studiów Społecznych opracował standardy przygotowania zbiorów danych i dokumentacji oraz w porozumieniu z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, przygotował zasady deponowania danych i funkcjonowania samego Archiwum.

Działalność Archiwum będzie finansowana z trzech źródeł. Pierwszym źródłem finansowania będą środki przyznawane przez Komitet Badań Naukowych, fundusze Unii Europejskiej oraz inne subwencje, dotacje oraz darowizny. Drugim źródłem finansowania jest stałe zasilanie budżetu programu badawczego przez instytucje, które wyrażą chęć przystąpienia do programu. Będą one zobowiązane do wpłaty określonej kwoty w postaci corocznej składki służącej zapewnieniu ciągłości prowadzonych prac. W ramach tej składki nasi współpracownicy otrzymają nieodpłatny dostęp do wszystkich zgromadzonych w PADS materiałów. Trzecim wreszcie źródłem będą odpłatne usługi prowadzone przez pracowników PADS w postaci:

 • przygotowywania zbiorów danych do postaci archiwizacyjnej
 • szkoleń w zakresie:
  • obsługi Archiwum,
  • przekazywania danych do archiwizacji,
  • standaryzacji zbiorów,
  • sposobów korzystania i analizy zbiorów danych (struktura zbioru i schematy analiz)
  • metodologii analizy danych
  • przygotowania zbiorów danych pod kątem wymogów archiwizacyjnych
 • oraz wykonywania zleconych analiz z wykorzystaniem posiadanych zbiorów danych.

Współpracować w ramach programu badawczego w zakresie archiwizacji danych można po zawarciu oddzielnej Umowy określającej warunki współpracy między prowadzącym program Instytutem Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego a jednostką wyrażającą chęć takiej współpracy.

Niezależnie od faktu podjęcia stałej współpracy PADS zachęca wszystkich do zapoznania się i wdrożenia standardów opracowanych na potrzeby Archiwum a udostępnianych wszystkim zainteresowanym nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej PADS. Standardy te są zgodne z konwencjami przygotowywania danych we wszystkich, liczących się ośrodkach archiwizacji danych społecznych na całym świecie i są wynikiem poszukiwań optymalnych rozwiązań przygotowywania i udostępniania danych innym badaczom.