Cele i założenia funkcjonowania PADS

Archiwum Danych Społecznych działa w ramach Umowy o wspólnym prowadzeniu programu badawczego w zakresie archiwizacji danych społecznych, zawartej między Uniwersytetem Warszawskim a Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, dnia 8 grudnia 2003 roku.

Podstawowymi celami programu badawczego są:

  1. współtworzenie strategii rozwoju programu badawczego “archiwizacja danych społecznych”
  2. nabywanie, rozwijanie, archiwizowanie i udostępnianie danych i dokumentacji służących kształceniu i badaniom w zakresie badań społecznych
  3. programów szkoleniowych w powyższym zakresie
  4. współpraca w celu pozyskiwania środków na realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć

Projekt badawczy jest realizowany w ramach działalności Ośrodka Badań Socjologicznych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu, Instytut Studiów Społecznych opracował standardy przygotowania zbiorów danych i dokumentacji oraz w porozumieniu z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, przygotował zasady deponowania danych i funkcjonowania samego Archiwum.

Zachęcamy do zapoznania się i wdrożenia standardów opracowanych na potrzeby Archiwum a udostępnianych wszystkim zainteresowanym nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej PADS. Standardy te są zgodne z konwencjami przygotowywania danych we wszystkich, liczących się ośrodkach archiwizacji danych społecznych na całym świecie i są wynikiem poszukiwań optymalnych rozwiązań przygotowywania i udostępniania danych innym badaczom.